Контакти


гр. Плевен, ул. „Цар Самуил“ N2
e-mail: himia_pleven@abv.bg

Директор: (064) 840825
Канцелария: (064) 840825

Зам. директор по учебната дейност: (064) 848239
Зам. директор по учебно-производствената дейност: (087) 9832576, e-mail: venelinvatkov@abv.bg

Зам. директор по административно-стопанската дейност: (064) 823762
Главен счетоводител: (064) 823762