Училищна документация


Стратегия на училището
Правилник на училището
Правилник за вътрешния ред
Правилник за БУТ
Годишен план
Бюджет на училището
Етичен кодекс на училищната общност
Форми на обучение
График за провеждане на изпитите за самостоятелна форма
Училищна прогама
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне и за приобщаване на деца от уязвими групи
Училищна програма за предотвратяване на броя на отсъствията на учениците
График за контролни и класни работи
УУП, специалност ET
Вътрешни правила за работна заплата
Държавни зрелостни изпити
Списък на учебниците за учебната 2021/2022 година
УУП, специалност ПП
УУП, специалност КТТ
УУП, специалност КМ
ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА В УСЛОЖНЕНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА И ПАНДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
УУП, специалност ТФПКП
УУП, специалност ТХФП
План за действие за БДП за 2021 година