„Системите за професионално образование и обучение в Германия със специален фокус върху ПОО в областта на електрониката, електротехниката и компютърните технологии”

 

Договор № 2016-1-BG01-КА101-023022

Бенефициент: ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”

Партньор: BERLINK ETN GMBH

Програма Еразъм+, Ключова дейност - Образователна мобилност за граждани, Дейност - Мобилност

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът „Системите за професионално образование и обучение в Германия със специален фокус върху ПОО в областта на електрониката, електротехниката и компютърните технологии” е насочен към изучаване на немската дуална система на обучение и повишаване компетенциите на участниците в областта на професионалното обучение, за постигане на иновативност и повишаване качеството на преподаване; повишаване на чуждоезиковите им компетенции; обмен на опит в сферата на професионалното образование и обучение и приемането на далновиднни политики и практики в съответствие с прилагането на принципите на Стратегията за устойчиво развитеие.

 

Цели на проекта:

- Възприемане на идеи и програми, отнасящи се до дуалната форма на обучение;

- Запознаване с административното управление на професионалното обучение и прилагане на добри практики;

- Наблюдение на учебни и работни места в немското професионално обучение;

- Установяване на активно, взаимнополезно сътрудничество между ползвателите по проекта и техните партньори в Германия.

- Възприемане на модела на партньорство между обучителната институция и малките и средни предприятия;

- Наблюдение на ролята на държавата при насърчаването и регулирането на отношенията между обучаващата институция и работодателите;

- Привличане на нови партьори - работодатели.

 

Ползвателите по проекта са 4 на брой:

- Двама преподаватели по професионално обучение

- Ръководител Професионално направление

- Директор на училището

 

 

 

Съдържание на проекта:

- Предварителна езикова и културна подготовка на ползвателите, осъществена в България преди мобилността, свързана с целите на проекта;

- Десет дневна мобилност, в рамиките на която ползвателите посетиха образователни институции в сферата на професионалното образование и се запознаха с: съвременните учебни програмни; управленски опит и управление на учебния процес; фирми и  организации за професионална подготовка; професионална ориентация на младите хора от средно общообразователно училище;

- Сертифициране на придобитите компетенции - Europass Mobility;

- Популяризиране на дейностите и резултатите.

 

Очаквани резултати и ползи след реализацията на проекта:

- запознане и разучаване механизмите на немската дуална система;

- придобиване и усъвършенстване на мениджърски опит;

- запознаване с добри управленски практики;

- запознаване  с нови методики на преподаване и оценяване;

- придобиване представа за цялостната организация на учебния процес при дуалната форма на обучение;

- надграждане на професионалните умения и компетенции на преподавателите;

- запознаване с оборудването на конкретните работни места, използваната техника и програмни продукти;

- възможности за сравнение съотношението между теория и практика в двете образователни системи;

- възможности за разработване на учебни програми по ПОО съвместно с работодателите;

- възможност за партньорство между обучителната институция и малките и средни предприятия;

- запознаване с ролята на държавата при насърчаването и регулирането на отношенията между двете институции;

 

Проектът е насочен към усъвършенстване компетенциите на ползвателите за едно по-добро качестово на професионалното образование в съответствие с непрекъснатото развитие на технологиите и прилагането на европейски стандарти в обучението.

 

Партньор

ВERLINK ETN GMBH е германска организация с утвърден опит в организиране на професионални, образователни и работни места в Берлин.

Целта на компанията отговаря на общите цели, поставени в програма Erasmus Plus: повишаване на способностите за привличане, подобряване на качеството и повишаване обема на мобилността и сътрудничество между образователните институции и предприятията.