Новини и съобщения

09.10.2018 - Проект Well School Tech  Сподели във Facebook

На 20 септември 2018 г. в конферентната зала на 125 СУ „Боян Пенев“ в гр. София се проведе Национално събитие по проект WELL-SCHOOL-TECH: „Подобряване на здравословната и психологическа среда в училище”, изпълняван в рамките на програма „Еразъм +“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”.За повече информация отворете прикаченият файл.
26.09.2018 - Заявление за отпускане на стипендии  Сподели във Facebook

От главната странца може да изтеглите образер заявлението за кандидастване за стипендия
25.09.2018 - Критерии за отпускане на стипендии  Сподели във Facebook

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА

 І  УЧЕБЕН СРОК 2018/2019 Г.

Месечни стипендии

Вид на стипендията

Критерии

Показател

 

1.

 

За постигнати образователни резултати

1. Успех на ученика за предходната учебна година.

2. Справка от класния ръководител за допуснати не повече от 10 неизвинени и 150 извинени отсъствия за предходната учебна година (изключение правят изв.отсъствия поради продължително боледуване).

Отличен – 6.00

Отличен – от 5.50 – до 5.99

 

 

 

 

 

 

2

За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

1.Месечният доход на член от семейството.

2.Успех на ученика за предходната учебна година

 3. Справка от класния ръководител за допуснати не повече от 10 неизвинени и 150 извинени отсъствия за предходната учебна година (изключение правят изв.отсътвия поради продължително боледуване).

Месечен доход на член от семейството под установената за страната минимална работна и успех не по-нисък от много добър 4,50

3

За подпомагане на ученици с трайни увреждания

Решение на ТЕЛК

Инвалидизация

4

За ученици без родители

За ученици без един родител

1.Смъртен акт или съдебно решение за отнети родителски права.

2. Успех на ученика за предходния учебен срок. 

3. Справка от класния ръководител за допуснати не повече от 10 неизвинени и 150 извинени отсътвия за предходната учебна година

 (изключение правят изв.отсътвия поради продължително боледуване).

За ученици без двама родители:

1. Смъртни актове на родителите или съдебно решение за отнети родителски права.

Без един родител

Успех на ученика не по-нисък от 4,50

Справка за отсътвията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без двама родители

 

Месеци за които се изисква доход - от март 2018 г. до август  2018 г. включително.

 

МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО  –  510,00 ЛВ

 

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ  20.10.2018 Г.

 

Еднократни стипендии

 

Вид на стипедията

Критерии

Показател

1.

За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;

Месечен доход

При смърт на родител

Месечен доход на член от семейството под установената за страната минимална работна заплата

2.

За посигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност.

Успех от общински, областни или национални състезания, конкурси и олимпиади

Класиран на І, ІІ или ІІІ място в общински, областни или национални състезания, конкурси и олимпиади

 

Документи, доказващи доходите:

 

Служебни бележки за доходите на родителите когато работят по трудово правоотношение или граждански договори; за доходите от стопанска дейност като Едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност, наеми, лихви награди, дивиденти и други подобни - декларират се в Заявление-Декларацията; служебни бележки за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене/; ако родителите са безработни - служебна бележка за получаваното обезщетение от НОИ; ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда трудовата им книжка - оригинал за сверяване, след което се връща и копие от първата и последната страница, на която има записвания; ако родителите са пенсионери служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия; ако са получавани обезщетения по КСО/болнични/ - бележка за получените суми. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има братя или сестри учащи в средни учебни заведения /до 20 г./ служебна бележка от учебното заведение, доказваща обучаването им там. При разведени родители - копие от съдебното решение за развода и документ за получаване на издръжка, ако такава не е записана в съдебното решение. При необходимост и в зависимост от конкретния случай, комисията може да изисква допълнително и други документи.

Заявление-декларация по образец за кандидатстване можете да изтеглите от сайта на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” (www.pgeht.net) или от Библиотеката на гимназията.13.09.2018 - Откриване на учебната 2018/2019 година  Сподели във Facebook

Уважаеми ученици, родители и учители на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”. Новата учебна 2018/2019 година ще бъде открита на 17.09.2018 г. /понеделник/ от 9.00 часа. Учениците да се явят в 8.45 часа в двора на гимназията.

Успешна нова учебна година!


16.08.2018 - Свободно място за учител по английски ези  Сподели във Facebook


Предишна страницаСледваща страница