ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05-0036                               

„Професионално образование и обучение на ученици и учители от ПГЕХТ
съвместно с работодателите”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Договор № BG051PO001-4.3.05-0036                               

Бенефициент: Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров"

Партньор: ИНФОНЕТ КОМПЮТРИ ООД

Обща стойност на проекта: 158 486,31 лв.

Продължителност на проекта: 15 месеца

 

Общата цел на поректа "Професионално образование и обучение на учениците и учителите от ПГЕХТ съвместно с  работодателите" е да се актуализира професионалното образование и обучение чрез изграждане на образователен парк в  гимназията съвместно с работодателите, за придобиване на практически умения и обучение на учениците и учителите по актуализирани учебни програми и планове, отговярящи на изискванията на работодателите. Укрепване на връзките между ПГЕХТ и бизнеса в съответствие с нуждите на трудовия пазар и европейските стандарти.

Специфични цели:

1. Привличане на местни работодатели в образователния процес на ПГЕХТ. Целта е да се подпомогне привличането и изграждането на нови трайни връзки между работодателите и обучаващата институция, за създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на ученици, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда след приключване на средното образование.

 2. Адаптиране на образователния процес към конкретните изисквания на местните работодатели -  като улесни прехода от училище към работното място, чрез дейности за допълващо практическо обучение в реална работна среда. Да се укрепят връзките между ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” с бизнеса, работещ  в областта на компютърните системи и приложения. Да се създадът достатъчно добре квалифицирани специалисти, притежаващи знания и умения, адекватно съответстващи на изискванията на пазара на труда.

3. Актуализиране на уменията на учители и ученици, в съответствие с конкретните потребности на работодателите - Повишаване на уменията и компетенциите на учениците и учителите, преминаващи през професионално обучение в работна среда максимално близка до реалната; Подобряване и обогатяване професионалните знания и умения в сферата на IT технологиите и компютърните мрежи.

Дейности на проекта:

1.Управление на проекта - Проследяване правилното изпълнение на предвидените проектни дейности и законосъобразното разходване на средствата, отпуснати с безвъзмездната помощ, да се гарантира постигането на целите на проекта и приносът му за постигане целите на настоящата грантова схема.

2.Избор на външни изпълнители за обезпечаване на дейностите по проекта - Обезпечаване на дейностите по проекта, чрез избор на  изпълнители за извършване на ремонтни дейности, доставка на оборудване, компютри, материали, консумативи, предоставяне на услуги по застраховане, организиране на изнесени обучителни семинари и информация и публичност

3.Изграждане на образователен парк -  чрез извършване на СРР и доставка на оборудване с нужните уреди и техника за модернизиране на съществуващи помещения в сградата на гимназията, съответстващи на изискванията за изграждане на модерна база, напълно отговаряща на изискванията за обучителна  дейност, както и на  изискванията на работодателите за реална работна среда.

4. Обучение на преподаватели - Придобиване на нови практически умения от учителите, в съответствие с конкретните потребности на работодателите в тяхна работна база;

5. Актуализиране на учебни планове и програми по СИП, изпитни материали, тестове и въпросници съвместно с работодателите - Актуализиране на 2 учебни плана на специалностите "Компютърни мрежи" и "Компюрна техника и технологии" и актуализиране на 3 учебни програми по предметите "Компютърни мрежи", "Асемблиране " и "Диагностика и ремонт ";

6.Обучение на учениците по  СИП - Да се обучат учениците на нови практически умения в часовете по СИП по предметите "Компютърни мрежи", "Асемблиране" и "Диагностика и ремонт".;

7. Провеждане на изнесени обучителни семинари - Да се проведат три  учебни семинара по актуални теми;

8.Осъществяване на мерки по информираност и публичност - Да се информират целевите групи и широката  общественост за осъществяваните дейности по проекта и източника на финансиране.

Целеви групи:

  • 123 ученика общо от специалностите "Компютърна техника и технологии" и "Компютърни мрежи" от ХІ и ХІІ клас:

- 34 ученика от ХІ клас специалност "Компютърна техника и технологии".
- 41 ученика от ХІІ клас специалност "Компютърна техника и технологии".
- 24 ученика от ХІ клас специалност "Компютърни мрежи".
- 24 ученика от ХІІ клас специалност "Компютърни мрежи".

  • 6 учителя от направление "Компютърни системи"

 

Очакван ефект върху целевите групи

1. Изградена "учебна работилница" съгласно препоръките на партниращата организация - работодател. Това подпомага по-бързата адаптация и изграждането на етични трудови навици и е база за провеждане на ефикасно и ефективно обучение.

2. Обучени 123 ученика от специалност "Компютърна техника и технологии" и "Компютърни мрежи" , в трите индикативни насочености за "Диагностика и ремонт на преносими компютъри", "Компютърни мрежи-тип високотехнологични" и "Асемблиране на преносими компютри" и придобили нови професионални компетенции спрямо изискванията на работодателите. Обучението което учениците  са преминали ще им даде възможност за конкурентноспособност и адаптивност в специализираните фирми извършващи такава дейност.

3. Обучените на 6 преподавателя от направление Компютърни системи са надградили и придобили на нови знания и умения за преподаването и на други специални предмети - теория и практика. Запознали са се с тенденциите в развитието на технологиите в 21 век, приоритетите на ЕС и принципите на екологична устойчивост.

4. Актуализирани учебни планове за специалностите "Компютърна техника и технологии" и "Компютърни  мрежи" с насока на приоритет на практическото обучение пред теоретичното.

5. Разработените  учебни програми по СИП "Диагностика и ремонт на преносими компютри" "Компютърни мрежи - тип високо технологични" и "Асемблиране на преносими компютри"  са адаптирани към учебното съдържание спрямо потребностите на работодателите и пазара на труда в сферата на IT технологии и изграждането на съвременни оптични и безжични мрежи. Подготовка на специалисти за създаване и работа на 64 и 128 битови IP адреси.

6. Разработени изпитни програм за придобиване на степен на квалификация по посочените специалности с включени  елементи за адекватна оценка на постигнатите умения и компетенции, които да гантират, че получените знания и постигнатите резултати, оговарят на търсенето на определено качество на работната сила, на пазара на труда.

УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Функционирането на Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров” гр. Плевен е стабилно, което категорично е доказано от съществуващата досега практика. Гимназията разполага със съвременна база и техническо оборудване, с висококвалифициран преподавателски екип, което е основа за запазването на структурите и развитието на квалификационните обучения по тези специалности. Заложените по проекта специалности са съвременни, наричат ги специалности на бъдещето, интересът към тях е висок както от потенциални обучаеми лица, ученици така и от работодатели търсещи работници с тези квалификационни умения. Гимназията е ключов елемент в редицата от организации имащи отношение на пазара на труда. Поддържат се партньорски отношения с редица работодатели в региона в сферата на възобновяемата енергетика и информационните технологии, които допълнително ще оказват съдействие за поддържане на дейностите по проекта. Фирма "Инфонет компютри" ООД работи съвместно с гимназията от 7 години. В сервизната база на фирмата се провежда обучение на ученици от специалностите "Компютърна техника и технологии" и "Компютърни мрежи" по предметите Производствена практика и  Комплексна практика по специалността. С фирма "Инфонет компютри" ООД са провеждат ежегодни обучителни семинари с учителите  от направление Компютърни системи, с цел запознаване с основите на ниовите IT технологии и новостите в изграждането на компютърните мрежи. Същата изпитва ясно изразена нужда от средни специалисти в областта на сервиз, ремонт и диагностика на компютърни системи и изграждане компютърни мрежи.  Дейността на фирмата се разраства с бързи темпове, което налага подготовката на съответните кадри. След приключване финансирането на дейностите по проекта актуализираните учебни планове и разработените учебни програми ще продължат да се прилагат и през следващите  учебни години. Гимназията и Партьора ще продължат да поддържат със собствени финансови средства новоизградената по проекта база. Всички ученици от гимназията ще продължат да се обучават в новоизградения "образователен парк". Придобитите нови знания и умения от  учителите, ще бъдат прилагани в образователния процес по специалните предмети.