СПЕЦИАЛНОСТ: "Компютърна техника и технологии"

Срок на обучение 5 години
Образование - средно
Степен на професионална квалификация III

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език.

Професия: Техник на компютърни системи

Модулно обучение. Курсът на обучение предоставя придобиване на знания и професионални умения за работа с техническа документация, за работа с електронна и измервателна апаратура, работа с компютърни системи и периферни устройства, програмиране и Web дизайн

 Учениците придобиват знания и умения за:
- Диагностика и ремонт на РС и компютърни системи
- Асемблиране на компютърна техника
- Софтуерна поддръжка
- Програмиране и работа с приложен софтуер
- Компютърно проектиране и Web дизайн

   

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

- Офиси на компютърни фирми
- Сървърни станции
- Изграждане на видеонаблюдение
- Монтаж на компютърна техника в производствени обекти
- Изграждане и администриране на компютърни мрежи
- Поддръжка на компютърни системи и мрежи в офиси и системи за комуникации

В училището функционира CISCO мрежова академия в която учениците могат да се подготвят за получаване на международно признат сертификат в областта на мрежите.

Завършилите могат да продължат образованието си в Техническите университети в Габрово, Русе и Варна, където се записват с преференция.

Изтеглете учебен план на специалността