СПЕЦИАЛНОСТ: "Възобновяеми енергийни източници"


Професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Учениците след 10. клас могат да изучават като втора специалност и получават трета степен на професионална квалификация. Курсът на обучение  позволява  изграждане на професионални умения за разчитане на техническа и технологична документация, за работа с измервателна апаратура и управляваща техника, изграждане и поддържане на фотоволтаични системи, вятърни и водни турбини и енергийни съоръжения.

Възобновяемите енергийни източници са слънчевата, вятърната, водната, геотермалната енергия и биомаса. С помощта на слънчевата енергия, използвайки различни технологии, може да се подсигури топлина или производство на електричество. Вятърните електроцентрали също заемат челно място в групата на възобновяеми енергийни източници.

Техниците на ВЕИ могат да работят като електротехници при ремонт и монтаж на електрически машини, уреди и апарати. Могат да участват при извършване на монтажни работи в енергомонтажни фирми. Извършват ремонт на вятърни турбини. Участват в изграждане на фотоволтаични паркове. Монтират и пускат в действие соларни термосистеми. Монтират геотермални помпи и поддържат апаратурата на отоплителни инсталации.

 Учениците придобиват знания и умения за:
- работа с измервателна апаратура;
- свързване на двигатели и генератори;
- конструиране на табла с управляваща техника;
- настройване на вятърни турбини;
- монтиране на фотоволтаични панели;
- организиране, планиране, мониторинг и контрол на дейностите за осигуряване на безопасна работа

   

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

- енергомонтажни фирми;
- ремонт и монтаж на електрически машини, уреди и апарати;
- ремонт на вятърни турбини;
- изграждане на фотоволтаични паркове.