СПЕЦИАЛНОСТ: "Приложно програмиране"

Срок на обучение 5 години
Степен на професионална квалификация - III
Образование - средно

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език

Професия: Приложен програмист

Курсът на обучение позволява изграждане на професионални умения за проектиране, създаване, тестване и поддържане на разработените приложения, администриране и обслужване на информационни системи, уеб сайтове и база данни.

 Учениците придобиват знания и умения за:
- Поддържане и тестване на компютърни системи и основните периферни устройства
- Прилагане на основните видове алгоритми, структури от данни, и начини за добра организация на програмния код
- Инсталиране, конфигуриране и администриране на приложен софтуер
- Използване на системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения, компютърни анимации, програмни системи за сканиране и обработка на документи
- Създаване на програмни продукти и използване на процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране
- Администриране, поддържане и архивиране на бази от данни
- Компютърното проектиране и програмиране
- Създаване на информационни системи с база данни
- Създаване на уеб базирани информационни системи
- Създаване на информационни системи с база данни
- Създаване на уеб сайт
- Тестване, внедяване и настройка на разработените приложения

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника

- Оператор периферни устройства
- Консултант, поддръжка на софтуер
- Оператор инсталиране на софтуер
- Техник, компютърно програмиране
- Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер
- Специалист, интернет поддръжка
- Администратор, уеб сайт;
- Техник, уеб сайт
- Уебмастер
- Мениджър, уеб сайт и др

Завършилите могат да продължат обучението си в Софтуерен университет - гр. София

 

Изтеглете учебен план на специалността